вторник, 17 декември 2013 г.

Преговор на сегашно просто време с леки упражнения

Особености на окончанието –S за сегашно просто време

1. Окончанието  -S се прибавя към основната форма на глагола в 3-то лице  ед.число на всички глаголи, които НE завършват  на : -0,  -SS,  -SH , -(T)CH , -X

неделя, 15 декември 2013 г.

Преговор на сегашно продължително време с леки упражнения


Особености на –
 ing формата

1. Глаголи, които завършват на кратка гласна, под ударение и една записана съгласна  - удвояват  крайната съгласна и се добавя  ing формата

петък, 25 октомври 2013 г.

English Grammar / Английска граматика

        

В следващите няколко реда е всичко, което е необходимо за граматиката в английския език!
Английски език : Фонетична транскрипция / Phonetic Transcription


Английски език : Видове съществителни имена


Английски език : Род на съществително име / Gender


Английски език : Сравнителна форма на прилагателни / Comparative form of Adjectives:

Английски език : Прилагателна последователност / Adjective Order :Английски език : Определителен член / The Definite Article


Английски език : Число на съществителното име / Number


Английски език : Неопределителен член / The indefinite Article


Английски език : Прилагателни за собственост / Possessive Adjectives :


Английски език : Превъзходни прилагателни / Superlative Adjectives :


Английски език : Прилагателно име / The adjective


Английски език : Степенуване на прилагателни имена / Coparison of Adjectives

Английски език : Лични местоимения / Personal Pronouns


Английски език : Притежателни местоимения / Possessive Pronouns

Английски език : Показателни местоимения / Demonstrative Pronouns


Английски език : Въпросителни местоимения / Interrogative Pronouns

Английски език : Относителни местоимения / Relative PronounsАнглийски език : Неопределителни местоимения / Indefinite Pronouns

Английски език : Възвратни и емфатични местоимения / Reflexive and Emphatic Pronouns


Английски език : Наречие / The Adverb


Английски език : Относителни местоимения / Relative Pronouns


Английски език : Предлози / Prepositions


Английски език : Съюз / The Conjunction


Английски език : Глагол / The Verb

Английски език : Спомагателни глаголи / Auxiliary Verbs

Английски език : Глагол be - самостоятелна употреба

Английски език : Глагол have - самостоятелна употреба


Английски език : Глагол do – самостоятелна употреба

Английски език : Модални глаголи – Modal Verbs


Английски език : Конструкцията „има” - There is / There are

Английски език : Глаголни времена - Tense

Английски език : Сегашно просто време / The present Simple Tense

Английски език : Сегашно продължително време / The Present Continuous Tense

Английски език : Минало продължително време / The Past Continuous Tense

Английски език : Минало просто време / The Past Simple Tense

Английски език : Сегашно перфектно време / The Present Perfect Tense

Английски език : Бъдещи времена в миналото

Английски език : Бъдеще просто време / The Future Simple Tense

Английски език : Бъдеще продължително време / The Future Continuous Tense

Английски език : Сегашно перфектно продължително време / The Present Perfect Continuous Tense

Английски език : Минало перфектно време / The Past Perfect Tense

Английски език : Минало перфектно продължиелно време / The Past Perfect Continuous Tense

Английски език : Бъдеще перфектно време / The Future perfect tense

Английски език : Бъдеще перфектно продължително време / The Future Perfect Continuous Tense

Английски език : Начини за изразяване на бъдещо действие / Futurity

Английски език : Въпрос с "нали?" / Tag Questions

Английски език : Съобщителни изречения / Statements

Английски език : Въпросителни изречения / Questions

Английски език : Заповедни изречения / Imperatives

Английски език : Възклицателни изречения / Exclamatory Sentences

Английски език : Залог / Voice

Английски език : Условно наклонение / The Conditional Mood

Английски език : Пряка и непряка реч / Direct and Indirect Speech

Английски език : Съгласуване на времената / Sequence of Tenses


Английски език : Допълнителен урок за "do" и "make"

Английски език : Герундий / The Gerund

Английски език : Причастие / The Participle

Английски език : Phrasal verbs - Фразеологични глаголи


сряда, 16 октомври 2013 г.

Английски език : Инфинитив - The Infinitive


       ИНФИНИТИВ - THE INFINITIVE
Инфинитивът изпълнява служба на глагол и на съществително. Той означава действие или състояние, без да посочва лице, число и падеж.

събота, 14 септември 2013 г.

Английски език : Допълнителен урок за "do" и "make"

"Искам ако може още примери с do и make :) "

Добре . Най - вероятно не си разбрал кога се използва "do" и кога "make" . В тази статия съм написал няколко примера + някое друго обяснение .

Често учащите се в началото бъркат кога се използва "do" и кога make . Глаголът "do" се използва с едни думи , а глагола "make" с други . И двата глагола означават "правя".

Do


Ние използваме глагола “do” , когато някой изпълнява дадена дейност или задача :

do a crossword
do the ironing
do the laundry
do the washing
do the washing up

“ Do “ често се използва , когато става дума за работа"

do your work
do homework
do housework
do your job

Глагола „do” се използва по принцип , когато говорят за неща като цяло . Често се използва с думите something, nothing, anything, everything …

I'm not doing anything today.
He does everything for his mother.
She's doing nothing.

Изрази , в които винаги се използва – do . Най – добре ги научи .

do badly
do business
do the dishes
do a favour
do good
do harm
do time - (to go to prison)
do well
do your best
do your hair
do your nails
do your worst

Маке

Ние използваме глагола "make" конструиране, строителство или създаването на …

make a dress
make food
make a cup of tea / coffee

“Make” често се използва , когато става дума за приготвяне на храна .

make a meal - breakfast / lunch / dinner

Важни изрази с “make” , които се учат :

make amends
make arrangements
make believe - (to pretend)
make a choice
make a comment
make a decision
make a difference
make an effort
make an enquiry
make an excuse
make a fool of yourself
make a fortune
make friends
make a fuss
make a journey
make love
make a mess
make a mistake
make money
make a move
make a noise
make a phone call
make a plan
make a point
make a profit
make a promise
make a remark
make a sound
make a speech
make a suggestion
make time
make a visit
make your bed - (to prepare the bed for sleeping in)

Надявам се ,че успях да помогна .

Предишен урокСледващ урок


понеделник, 26 август 2013 г.

Английски език : Залог / Voice

1.Залогът изразява връзката между глаголното действие и неговия извършител . В английски език има два залога : деятелен и страдателен . При деятелен залог ( Active Voice ) подлогът е извършител на действието .

Ann cleans the flat every day .
Ан чисти апартамента всеки ден .

При страдателен залог ( Passive Voice ) подлогът е обект на глаголното действие . Използва се ,когато искаме да подчертаем какво се извършва , а не кой го извършва .

The flat is cleaned every day .
Апартаментът е чистен всеки ден .

2.Глаголите в страдателен залог се образуват от формата на спомагателния глагол be за съответното време и миналото причастие на самостоятелния глагол . Извършителят на действието може да се въведе в страдателен залог с предлога by – от .

Деятелен залог :

I shall buy this car .
Аз ще купя тази кола .

Страдателен залог :

This car will be bought by me .
Тази кола ще бъде купена от мен .

3. В страдателен залог се използват само преходни глаголи . В английски език преходните глаголи могат да се използват с непряко , пряко или предложно допълнение . Допълнението в деятелен залог става подлог в изречението в страдателен залог .

They give us presents .
Те ни дават подаръци
We are given presents .
На нас са дадени подаръци .

They give us presents.
Те ни дават подаръци .
Presents are given to us .
Подаръци са дадени на нас .


They talk about Peter .
Те говорят за Питър .
Peter is talked about .
За Питър се говори .

4.Страдателен залог имат следните десет глаголни времена :

The Present Simple Tense

Деятелен залог :

I paint the house .
Аз боядисвам къщата .

Страдателен залог :

The house is painted .
Къщата е боядисана .

The Past Simple Tense

Деятелен залог :

I painted the house .
Аз боядисах къщата .

Страдателен залог :

The house was painted .
Къщата беше боядисана .

The Future Simple Tense

Деятелен залог :

I shall paint the house .
Аз ще боядисам къщата .

Страдателен залог :

The house will be painted .
Къщата ще бъде боядисана .

The Present Continuous Tense

Деятелен залог :

I'm painting the house .
Аз боядисвам къщата .

Страдателен залог :

The house is being painted .
Къщата се боядисва .

The Past Continuous Tense

Деятелен залог :

I was painting the house .
Аз боядисвах къщата .

Страдателен залог :

The house was being painted .
Къщата беше боядисвана .

The Present Perfect Tense

Деятелен залог :

I have painted the house .
Аз съм боядисал къщата .

Страдателен залог :

The house has been painted .
Къщата е боядисана .

The Past Perfect Tense

Деятелен залог :

I had painted the house .
Аз бях боядисвал къщата .

Страдателен залог :

The house had been painted .
Къщата беше боядисана .

The Future Perfect Tense

Деятелен залог :

I shall have painted the house .
Аз ще съм боядисал къщата .


Страдателен залог :

The house will have been painted .
Къщата ще е боядисана .

The Future in the Past

Деятелен залог :

I said that I should paint the house .
Казах ,че ще боядисам къщата .

Страдателен залог :

I said that the house would be painted . .
Казах ,че къщата ще бъде боядисана .

The Future Perfect in the Past

Деятелен залог :

I said that I should have painted the house .
Казах ,че ще съм боядисал къщата .

Страдателен залог :

I said that the house would have been painted .
Казах ,че къщата ще е боядисана .

5. Вместо липсващите перфектни продължителни и бъдещи продължителни времена в страдателен залог се употребяват съответните прости времена :

They will be building a house .
Те ще строят къща .
( деятелен залог , бъдеще продължително време ) става :
A house will be built .
Ще бъде строена къща .
( страдателен залог , бъдеще просто време )

We had been selling fruit .
Ние бяхме продавали плодове .
(деятелен залог , минало перфектно продължително време ) става :
Fruit had been sold .
Бяха продавани плодове .
(страдателен залог , минало перфектно време )

Предишен урокСледващ урок


четвъртък, 25 юли 2013 г.

Английски език : Начини за изразяване на бъдещо действие / Futurity

Освен чрез бъдещите времена в английския език бъдещо действие може да се изрази по всеки един от следните 5 начина:

вторник, 9 юли 2013 г.

Английски език : Бъдеще просто време / The Future Simple Tense

1.Употреба.Бъдеще просто време изразява:
-действие , което ще се извърши в даден момент или период от време в бъдещето:

They will come tomorrow.
Те ще дойдат утре.